Om handledning

GCK AB erbjuder handledning och här ger vi en kort presentation av hur vi ser på handledning 

Upphandlade Ramavtal, läs här >>

Teoretisk referensram
Systemiskt/narrativt/social-konstruktionistiskt förhållningssätt, vilket kortfattat kan beskrivas som:

I socialt samspel med vår omgivning skapar vi våra verkligheter och våra identiteter. Det språk vi använder för att beskriva vår omvärld påverkar hur vi ser på den. Vi har ett salutogent perspektiv med fokus på hopp och möjlig framtid.

Rollen som handledare ser vi som att: Hjälpa den handledde hitta vägar vidare i sitt arbete med klienten/familjen kopplat till det specifika sammanhang hon/han arbetar i. Skapa en process som kan hjälpa till att lösa upp låsta situationer, som underlättar för de närvarande att hitta nyfikenheten i arbetet och som främjar professionell utveckling. Använda gruppen som ”reflekterande team” i syfte att söka många möjliga vägar vidare snarare än ”den rätta vägen”, samt att bli medveten om hur man själv påverkar och påverkas i mötet med människor.

Metoder och inriktningar
Sammantaget har vi 13 handledare en mängd olika metoder och inriktningar som guidar oss i arbetet. Här kan förutom systemiskt och narrativt förhållningssätt nämnas nätverksarbete, Marte Meo, gestaltterapi, lösningsfokuserat arbete, familjeterapi, psykodynamiskt förhållningssätt, chefshandledning, etc.

Ta gärna kontakt med någon av oss, se fliken Kontakt, om ni vill veta mer eller har frågor.

Kvalitetssäkring
GCK AB har ett samarbete med Scott D. Miller som är en av världens ledande forskare på vad som fungerar i terapi och behandling. Han har utvecklat en modell för utvärdering som bygger på feedback från dem man arbetar med. Vi har börjat använda hans utvärderingsskalor kallad SRS (session rating scale) kopplat till handledning där man kontinuerligt (inte bara vid slutet på terminen) utvärderar processen gällande: förhållningssätt och fokus, relation (att den handledde upplevde sig förstådd) samt hur/om den handledde upplevde sig hjälpt av handledningen.