Om våra utbildningar

GCK har de senaste 20 åren erbjudit systemiska narrativa utbildningar inom flera olika verksamhetsområden.

Vi har ett grundutbud av utbildningar som rullar och återkommer över tid.
Vi erbjuder också uppdragsutbildningar, skräddarsydda utbildningar utifrån uppdragsgivarens specifika önskemål och behov.

Utbildningar som GCK erbjuder

Grundutbud
Vi erbjuder systemiska narrativa utbildningar anpassade till bl.a. socialtjänst, skola, institutioner, hälso- och sjukvård. Dessa utbildningar vänder sig till enskilda och arbetsgrupper inom socialtjänstens, skolans, institutioners, hälso- och sjukvårdens mångfacetterade arbetsområden. Utbildningarna syftar till att utveckla kursdeltagarnas professionalitet i sina möten med brukarna men även förbättra möjligheterna till samverkan mellan olika professionella både inom den egna organisationen och med andra organisationer.

Vi erbjuder dels återkommande utbildningar som det är möjligt att söka som enskild, tex grundläggande psykoterapiutbildning Steg 1 och dels skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Värdegrund
Grunderna i våra värderingar och vårt sätt att arbeta, vilka genomsyrar våra utbildningar, ligger i ett Salutogent, Språksystemiskt, Socialkonstruktionistiskt, Narrativt förhållningssätt som fokuserar på helheten och fungerande berättelser. Kontext/sammanhang, relation och meningsskapande i språket är centrala begrepp. Vi utgår från Andra ordningens Cybernetik, vilket handlar om att vi är del i de sammanhang vi studerar och arbetar med och att man behöver utveckla sin reflexivitet, att se hur man påverkar och påverkas av de sammanhang man ingår i.
Då vi arbetar i förändringsarbete med människor skapar vi en förståelse utifrån cirkulära orsakssamband och multiversum, d.v.s. det finns inte en sanning utan många olika utifrån vars och ens perspektiv. Vidare tänker vi att människans identitet inte är statisk utan samskapas och omskapas i relation och sammanhang. Vi utgår från AI-Appreciative Inquiry (bekräftande förhållningssätt) för att fokusera på positivt identitetsskapande.

I våra utbildningar betonas vikten av att förhålla sig till sociala skillnader och att arbeta för att skapa en medvetenhet om hur man själv och andra påverkas (och påverkar) av t.ex. genus, ålder, religion, geografi, kultur etc.

Vår pedagogik
Våra utbildningar är handlingsbaserade – m.a.o. kommer deltagarna att arbeta med sina egna arbetssammanhang och sig själva och få inspiration och möjligheter att utveckla det egna personliga professionella arbetssättet.
Learning by doing, kunskap i handling innebär att vi arbetar aktivt med att integrera teori och praktik. Vi jobbar två vägar: vi använder deltagarnas praktik, vilket inkluderar utbildningens praktik, och gör teoretiska kopplingar till denna och tvärtom. Utifrån den teori vi arbetar med gör vi illustrationer och exemplifierar med deltagarnas praktiska (kliniska) erfarenheter. Vi tränar och prövar genom olika övningar för att lära i handling.

Ett ”heterarkiskt” dialogiskt förhållningssätt tillämpas, vilket innebär en ömsesidighet och ett samskapande i lärandekontexten. En bra utgångspunkt och position för nytt lärande är att man utgår från en kompetent lärandeposition. Tillsammans med deltagarna utforskar vi deras erfarenheter och kunskap och med denna som ”varp i väven” skapas nyfikenhet för nytt lärande och samskapande.

I våra utbildningar eftersträvar vi koherens mellan form och innehåll, att det sätt vi förespråkar också tillämpas i utbildningsprocessen.
Multiversum innebär att ge utrymme och dignitet åt allas röster och bidrag.
Vi vill lära ut och omfatta ett brukarorienterat och feedbackstyrt arbetssätt, vilket vi även strävar efter att tillämpa i våra utbildningar. Vi använder oss då av olika typer av reflekterande positioner, t.ex. relationell reflexivitet som handlar om att tillsammans med deltagarna ta en metaposition och reflektera över processen.
Vi utvecklar också användandet av Scott Millers skalor för att utvärdera utbildningsaktiviteter.

Upplägg
Vi varvar lärande i olika former: storgrupp där vi t.ex. har inslag av teori- och metodgenomgångar, träning med övningar i mindre grupper eller i par och litteraturgrupper med uppdelning i mindre konstellationer.

Vi har ett processtänk i våra utbildningar. Vilket innebär att skapa en balans mellan en planlagd tydlig struktur och ett öppet processtänk, som innebär att man följer och använder sig av feedback, den utveckling och de processer som skapas i utbildningssammanhanget.

Studenterna kommer att läsa obligatorisk och rekommenderad litteratur.
Examination sker genom deltagandefrekvens och att göra vissa obligatoriska uppgifter enligt kriterier, det kan vara båda av muntlig och skriftlig karaktär.
I de flesta utbildningar ingår en slutuppsats som examineras.