Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Nyheter

1-årig Handledarutbildning
med inriktning på handledning av familjehem

Fortbildning för familjehemssekreterare/familjehemskonsulenter
med fokus på handledning av familjehem motsvarande 15 högskolepoäng

Start april 2021 på Digital plattform

Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling (GCK AB) kommer under våren 2021 att starta en 1-årig Familjehemshandledarutbildning för familjehems- sekreterare/familjehemskonsulenter.

Vi har under åren 2004 – 2017 erbjudit en 2-årig Familjehemshandledar- utbildning utvecklad tillsammans med Göteborgs Universitet och familjehemssekreterare från Göteborgs stad. Nu har vi tagit med oss dessa erfarenheter och skapat en 1-årig handledarutbildning som beräknas motsvara 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar totalt 16 heldagar som ges en gång i månaden, två dagar i följd, under ett år med start i april 2021 och avslut i mars 2022.
Vi tänker oss max 20 deltagare i gruppen.

Utbildningen innehåller bland annat teorier kopplade till familj och familjehem samt handledningsteori och metodik utifrån ett systemiskt narrativt perspektiv. Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar, diskussioner, videoexempel med mera. Hemuppgifter ges emellan kursdagarna.
Deltagarna förväntas föra loggbok över sin lärprocess under utbildningen.

I utbildningen ingår handledning på eget arbete i mindre grupp. Handledningen utgår ifrån deltagarnas inspelade videosekvenser eller kan vara i form av direkthandledning.

Kursansvariga är Monica Möllerstrand och Jonas Karlsson som båda är socionomer och leg psykoterapeuter med handledarutbildningar och lång erfarenhet av handledning inom området.

Tid
vt 2021: 21-22 april, 19-20 maj
ht 2021: 2 dagar per tillfälle i september, oktober, november, december
vt 2022: 2 dagar per tillfälle i februari och mars

Kostnad
18 000 kr plus moms per termin (totalt 2 terminer).
Rabatt om 3 eller fler från samma arbetsplats.

Lokal
Vi startar med Zoom-föreläsningar och handledning på videolänk (zoom).
Om smittläget tillåter så planerar vi att övergå till live-utbildningar i GCK’s lokaler på Fjärde Långgatan 5 i Göteborg från och med november 2021.

Information
Jonas KarlssonMonica Möllerstrand

Monica Möllerstrand  monica@mollerstrand.se

Jonas Karlsson  jonas.68@hotmail.com

 

Anmälan
Senast 2021-03-12   www.gck.nu/anmalan

Hur når vi ”hemmasittare”
– barn och ungdomar med
problematisk skolfrånvaro

Webinar med Bodil Johansson 12 mars 2021, kl. 09:00-11:30

Bodil kommer att dela med sig av sin erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro. Hur kan vi använda oss av ett förhållningssätt som hjälper och underlättar att närma sig dem och förändra deras livssituation, trots de begränsningar som vi har i samhället och med myndigheter.

Frågor som det kommer att reflekteras kring:

 • Hur tänker du kring begreppen hemmasittare, problematisk skolfrånvaro?
  Vilka har jag mött? Vilka tänker jag på när vi pratar?
 • Vad är min frågeställning här idag?
 • Vad är mitt dilemma i dessa familjer/i mötet med barn/ungdomen?
  Vad är min utmaning?

Bodil Johansson är socionom och har arbetat med barn och familjer hela sitt yrkesliv. Sedan 2004 arbetar hon som familjebehandlare inom barn- och familjeenheten, Norra Hisingen i Göteborg. Bodil drogs till ungdomar som inte fick till det med skolan. Det var långt innan ”hemmasittare och problematisk skolfrånvaro” uppmärksammades i samhället. Hon träffade och arbetade med ungdomar som inte varit i skolan på flera år. Genom att närma sig försiktigt, och genom att ge tid, lät ungdomarna henne komma hem till dem. Bodil lärde känna dem och de delade med sig om hur de hade det i sin vardag. Med åren förstod Bodil att hon utvecklat ett arbetssätt och formulerat några utgångspunkter som var grundläggande i arbetet och som andra började intressera sig för. Hon började få inbjudningar att föreläsa i olika sammanhang.

Som socionom och familjebehandlare tycker hon att det är viktigt med perspektivet i det psykosociala behandlingsarbetet och att se barnet och ungdomen som något mer än en skolelev. Att se hela tillvaron; sammanhang och familjen. Barn och ungdomar som är hemmasittare/har problematisk skolfrånvaro väcker många känslor. Det är lätt att alla som finns runt dessa barn/ungdomar blir oense om både orsaker till och vad som ska göras åt det.

Kostnad och upplägg
100 kr inklusive moms

Anmälan
 Anmäl dig här
På anmälningsblanketten ska du i Kommentarsfältet ange:
Webinar Bodil Johansson.
Anmälan är bindande.

Vid kallelse till webinaret skickas en länk för att delta samt information kring detta.

Inriktning Familj- och Nätverksarbete

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1
Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar

År 2
Fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) i kombination med  kliniskt arbete med familjer under handledning (15 dagar -120 tim.)

Kostnad
25 100 kr (moms 6 275 kr tillkommer) per termin

Kursansvariga
Lars Vennman   lars@vennman.se      070-494 47 95
Ilze Norman       ilze@bredband.net    073-396 33 00

Kursplan >> läs här

Kursstart ht 2021
Se datum för hela termin 1 i Kalendarium

Anmäl ditt intresse här senast 15 juni 2021 om du vill delta i utbildningen som startar ht 2021

Signerad anmälningsblankett är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.

Information
För frågor om utbildningen samt schema och litteraturlista:
kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Information om kursstart och erhållen plats lämnas senast 30 juni 2021

Fem heldagar med start ht 2021
GCK erbjuder en ledarskapsutbildning som fokuserar på hur du som ledare
kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med dagens krav på kvalitativ samverkan inom och utanför den egna organisationen. Utbildningen framhåller ett dialogiskt och tillitsbaserat ledarskap där ledaren kan stötta och ta tillvara medarbetarnas kompetens och resurser att möta medborgarnas behov. Deltagarna kommer att få pröva nya metoder och redskap som ger stöd i att möta komplexa utmaningar i verksamheten. Metoderna fungerar såväl i dialog med arbetsgrupper som med enskilda medarbetare.

Utbildningen vänder sig till: nya såväl som erfarna ledare, metodhandledare och verksamhetsutvecklare inom offentlig verksamhet, privat verksamhet, stiftelser och frivilligorganisationer. Utbildningen vänder sig även till den som planerar att vara en framtida ledare eller arbetar med processledning i olika projekt och verksamheter.

Utbildningen kommer att utgå ifrån:

 • En systemteoretisk plattform
 • Dina styrkor och förmågor och vad som ger dig energi
 • Dina praktiska erfarenheter och dagsaktuella frågor och dilemman
 • Ett processinriktat pedagogiskt upplägg

Kostnad
9 000 kr + moms 25%, i priset ingår kursmaterial samt fika fm och em.
Gruppen kommer bestå av ca 15 deltagare.

Var och när
GCK’s lokaler, Fjärde Långgatan 5, Göteborg
alla kursdagar kl. 09.00 -16.00

Information kan ges av de kursansvariga
Hedvig Westerström, hedvigwesterstrom@yahoo.se
Hilde Rikter Svendsen, hilde.rikter.svendsen@telia.com

Anmälan
Anmäl dig här senast 15 juni  2021

Ett återupprättande av det meningsskapande, kreativa,omsorgsfulla och levande mötet i vår professionella vardag.

Utifrån sina succéböcker:
Det omätbaras renässans och Horisonten finns alltid kvar

På grund av fortsatta restriktioner vid möten i stora grupper
kommer workshopen att hållas digitalt

Ingen har väl så som Jonna Bornemark satt ord på den ’samtidssjuka’ som new public management skapat med ensidigt fokus på det kvantitativt mätbara, styrdokument och effektivitet. Människor som arbetar inom vården, omsorgen, socialtjänsten, skolan, kulturarbetare – listan är lång – har alla märkt av detta. Jonna kommer i sin föreläsning ta upp de bärande delarna i sin kritik av detta system och samtidigt lyfta vikten att återupprätta det professionella omdömet, den kunskap som aldrig kan generaliseras eller skrivas ner i regler eftersom verkligheten och det levande livet alltid är så mycket rikare och mer mångfacetterat.

Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Södertörns Högskola, författare och medverkar regelbundet i radio och tv. Hon höll Högtidstalet vid Riksdagens öppnande 2019 och det är med glädje vi presenterar denna heldagsföreläsning.

Tid 
15 april 2021, kl. 09:00-12:00

Plats
Digital plattform
Zoom-länk skickas ut till anmälda deltagare

Kostnad
500 kr (moms 125 kr tillkommer)

Anmälan
Anmäl dig här  senast 1 april 2021
Anmälan är bindande.

Ytterligare info
Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

En pågående 2-årig Grundläggande Psykoterapiutbildning på
Systemisk Narrativ Grund
(Steg1) motsvarande 45hp,
Inriktning Familj- och Nätverksarbete
Sista terminen vt 2021
Kursplan >> läs här

5 dagar Ledarskapsutbildning
vt 2021

Uppdragsutbildningar på Systemisk Narrativ Grund:
– Borås kommun inom Socialtjänsten 2018 – 2023
– Svenljunga kommun vt 2020 – ht 2022