Göteborgs Centrum för Kompetensutveckling

Nyhetsutskick

Fredagsseminarium med filmvisning

Den 14 maj har vi den stora äran att ha en dags workshop med Nora Bateson

På flera internationella familjeterapikonferenser har hon varit en av huvudtalarna och hon har gjort en film om sin far Gregory, där hon från dotterns perspektiv förklarar och utvecklar faderns idéer om
An Ecology of mind.

I väntan på – och i uppvärmning inför – att hon ska komma, vill vi visa hennes mycket uppmärksammade film. Filmen tar ca 1 timme och efteråt finns det tillfälle att dela tankar med varandra, hur Noras idéer kan influera och inspirera oss, både personligt och professionellt.

Väl mött fredagen den 13 april kl. 13.00-15.00 i GCK’s lokaler, gamla brandstationen Briggen, Fjärde Långgatan 5

Fredagsseminariet är som vanligt kostnadsfritt och anmälan görs med mail till info@gck.nu, ange namn och arbetsplats.

Maxantal är 30 deltagare. Tänk på att avanmäla dig om du efter anmälan får förhinder att delta. Då kan någon annan få din plats.

 

Föräldraarbete som ger ringar på vattnet

Kerstin Thell är socialpedagog och arbetar som kurator på PAN (Partille alkohol och narkotikamottagning)/Puman i Partille. Tarja Heikkilä är socionom och arbetar som 1:e socialsekreterare i Vuxengruppen i Partille. De har arbetat fram en modell för att arbeta tillsammans med föräldrar som har ungdomar över 18 år som missbrukar narkotika. Praktiken är inspirerad av narrativt förhållningssätt.

Kerstin och Tarja inleder seminariet med att berätta om sitt upplägg. Därefter intervjuar Mattias Gullberg dem om deras erfarenheter och tankar. Mattias Gullberg är GCK-medarbetare och har handlett Kerstin och Tarja under deras inledande arbete.

Seminariet avslutas med diskussion och frågor.

Fredag 9 mars, kl. 13.30-15.30 

Anmäl dig och ange datum för seminariet

Välkommen!

 

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt.

Den här workshopdagen med Scott Miller vänder sig till dig som vill få en fördjupad kunskap om det som är verksamt i en samtalskontakt/förändringsarbete och vill utveckla din förmåga att skapa allians med dina klienter samt lära dig att använda olika feedbackverktyg (ORS, SRS skalorna) för att förbättra behandlingen/resultatet.

Scott Miller kommer att presentera verktyg som är baserad på idén om praktikbaserad evidens, d.v.s. klientens egen bedömning av vad som är verksamt i samtalen/kontakten.

Med instrumenten ORS- och SRS-skalorna för klientstyrning och resultatutvärdering som Scott Miller använder, erhålls bättre samarbete och resultat både med de ”lättare” och de ”svårare” klienterna.

Scott Millers föreläsningar, utbildningar och workshops runt om i världen är mycket uppskattade och han är känd för sitt engagerande och humoristiska sätt att presentera sitt material.

Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000), The heart of change: What works in therapy (1999)

Scott D. Miller, PhD (fil dr i psykologi) är grundare och föreståndare för ICCE, (International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.

GCK har samarbetat med Scott Miller under många år och tillsammans arrangerat många olika uppskattade workshops och längre utbildningar. Många medarbetare från olika enheter inom socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, olika behandlingsinstitutioner, skola/elevhälsa håller idag på att implementera ett feedback-informerat arbetssätt.

Workshopen vänder sig till socialsekreterare, behandlare, terapeuter, boendepersonal och alla som vill utveckla verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av sitt arbete samt sin egen professionalism.

Tid
22 januari 2019 kl. 09.00-16.00

Plats
Göteborg

Kursspråk
Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad
1 200 kr (moms 300 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis
Antalet platser är begränsat.

Anmälan dig här
Senast 14 december 2018
Anmälan är bindande

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

God Jul och Gott Nytt År!

 

 

 

 

 

Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete?
Fullbokat!
Grunderna i ett feedback-informerat arbetssätt.

Den här workshopdagen med Scott Miller vänder sig till dig som vill få en fördjupad kunskap om det som är verksamt i en samtalskontakt/förändringsarbete och vill utveckla din förmåga att skapa allians med dina klienter samt lära dig att använda olika feedbackverktyg (ORS, SRS skalorna) för att förbättra behandlingen/resultatet.

Scott Miller kommer att presentera verktyg som är baserad på idén om praktikbaserad evidens, d.v.s. klientens egen bedömning av vad som är verksamt i samtalen/kontakten.
Med instrumenten ORS- och SRS-skalorna för klientstyrning och resultatutvärdering som Scott Miller använder, erhålls bättre samarbete och resultat både med de ”lättare” och de ”svårare” klienterna.

Scott Millers föreläsningar, utbildningar och workshops runt om i världen är mycket uppskattade och han är känd för sitt engagerande och humoristiska sätt att presentera sitt material.
Scott Miller är bl.a. författare till böckerna The heroic client (2000), The heart of change: What works in therapy (1999)

scott d millerScott D. Miller, PhD (fil dr i psykologi) är grundare och föreståndare för ICCE, (International Center for Clinical Excellence) Chicago, USA.

GCK har samarbetat med Scott Miller under många år och tillsammans arrangerat många olika uppskattade workshops och längre utbildningar. Många medarbetare från olika enheter inom socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, olika behandlings- institutioner, skola/elevhälsa håller idag på att implementera ett feedback-informerat arbetssätt.

Workshopen vänder sig till socialsekreterare, behandlare, terapeuter, boendepersonal och alla som vill utveckla verktyg för utvärdering och kvalitetssäkring av sitt arbete samt sin egna professionalism.

Tid
17 januari 2017 kl. 09.00-16.00

Plats
Obs! Vi har bytt lokal till:
Burgårdens Konferenscentrum
Skånegatan 20
Göteborg Hitta Hit
Hitta rätt entré

Kursspråk
Engelska och Svenska, Scott talar utmärkt svenska

Kostnad
1 200 kr (moms 300 kr tillkommer)
I kostnaden ingår för- och eftermiddagskaffe
Rabatt till arbetsgrupp på 5 personer, den 5:e personen går gratis
Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig senast 15 december 2016.  Anmälan är bindande.

Ytterligare info    Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Inriktning Familj- och Nätverksarbete
start 12-13 september 2016

Utbildningen riktar sig till personer med utbildning i och praktisk erfarenhet av människovårdande yrken, som vill utveckla sin kompetens och förståelse för ett relationsinriktat arbetssätt.

År 1
Utbildningen är upplagd med två kursdagar/månad (måndag – tisdag) sammanlagt 18 dagar

År 2
Fördjupning av det teoretiska lärandet (10 dagar) i kombination med  kliniskt arbete med familjer under handledning (15 dagar -120 tim.)

Kostnad
23 500 kr (moms 5 875 kr tillkommer) per termin

Kursansvariga 
Ulla Hansson hansson.ulla@swipnet.se  070-745 43 05
Monica Möllerstrand monica@mollerstrand.se  070-629 59 58

Kursplan >> läs här

Mer information
om utbildningen samt schema och litteraturlista: kontakta vår sekreterare Eva Hellberg info@gck.nu

Anmälan är bindande vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart.

Sista anmälningsdag 30 juni 2016

Att samtala med ensamkommande flyktingbarn

– vad behöver du tänka på för att lyckas i det dagliga mötet?

marie balintMarie Balint är fil dr, leg psykolog/leg psykoterapeut och har fram till nyligen varit divisionssamordnare för vård av ensamkommande vid BUP i Stockholms län. Marie har mycket stor erfarenhet av att möta och behandla ensamkommande ungdomar och traumatiserade flyktingar. Under många år har Marie hållit uppskattade kurser och föreläsningar till personal inom vård, socialtjänst och andra som arbetar med denna målgrupp

Workshopen vänder sig till dig, som regelbundet möter ensamkommande barn/ungdomar och traumatiserade flyktingar. Seminariet kommer att ur ett brett perspektiv belysa dessa personers psykiska hälsa/ohälsa. Du kommer att ges ökad förståelse för och få fruktbara förhållningssätt till olika situationer, som kan uppstå. Föreläsaren kommer att visa på lämpliga strategier för att hantera olika typer av kriser, som ofta inträffar för barnen/ungdomarna i olika skeden under deras vistelse i sitt nya hemland. Du kommer att få praktiska råd och få belyst lämpliga samtalstekniker, som ger dig ökade möjligheter att kunna ge rätt stöd och ett bra bemötande.

Förmiddagens tema
– Migrationsstress och trauma – Den kulturella bakgrundens betydelse – Vanliga tankefällor och hur kan vi undvika dessa

Eftermiddagens tema
– Ensamkommande ungdomars olika behov av vård och omsorg – Olika typer av kriser och krishantering – ”PUT-svackan” – Avslutande frågor och diskussion

Tid
torsdag 20 oktober kl. 09:00-16:00

Plats
Göteborg

Kostnad
1 100 kr (moms 275 kr tillkommer)
i kostnaden ingår för- och eftermiddagsfika

Anmälan
oss tillhanda senast 15 september 2016
Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna.
Kursavgiften faktureras.

Anmälan är bindande. Du kan alltid skicka ersättare vid förhinder.

För ytterligare information om utbildningen mejla info@gck.nu

2 dagar workshop

Att arbeta med trauman och svåra livsupplevelser
utifrån ett narrativt perspektiv

I denna workshop kommer Maggie Carey att dela med sig av hur hon genom den Narrativa praktiken utvecklat användbara arbetssätt i relation till människor som upplevt svårigheter och trauman i sina liv. Trauman får ofta en effekt att man känner sig sårbar, får känslor av hopplöshet eller att sitta fast i det förflutna och inte ha förmåga att göra något åt sitt liv.

Ett narrativt förhållningssätt erbjuder många hoppfulla möjligheter. Berättelsen om traumat kan bli en öppning för att utveckla alternativa berättelser där den egna agensen sätts i fokus istället för att vara ett offer.

I narrativ praktik tar vi fram och undersöker de berättelser som ligger till grund för de pågående smärtsamma upplevelserna av trauma eller svåra erfarenheter. Maggie kommer att fokusera på hur man kan förstå denna smärta som en avspegling på vad personen sätter värde på i livet. Genom att undersöka de känslomässiga upplevelserna som finns i kroppen, kan vi via stöd från modern hjärnforskning och neurobiologi förstå vad som händer när vi utsätts för hot och fara. Detta kan hjälpa personer som upplevt trauma att förstå både sina handlingar i stunden och de effekter av det som hänt.

En genomgång av minnesteori och hur vi lagrar svåra och traumatiska upplevelser hjälper oss att förstå vikten av att ”sätta ord på” och ”skapa berättelser till” det som i första hand varit ett kroppsligt minne av känslomässig smärta och stress. Vikten av att skapa en plattform för människor att ”stå på” för att ha dessa konversationer kommer även att förtydligas under denna workshop.

Maggie Carey är en av grundarna till Narrativ Praktik i Adelaide, Australien, ett center för narrativa utbildningar, handledning och terapier, som Michael White grundade 2008. Maggie har varit involverad i utveckling av Narrativ terapi sedan tidigt 90-tal och har undervisat runt om i världen de senaste 20 åren. Maggie uppskattar möjligheterna att undervisa om hur de teoretiska aspekterna av den narrativa teorin kan förtydligas på ett detaljerat sätt i praktiken. Hon är känd för sin förmåga att på ett levande sätt göra den narrativa praktiken förståelig för deltagarna.

Tid:                        28-29 oktober 2015 kl. 09.00-16.00

Plats:                     Nya Varvet Studios, Göteborg – Vägbeskrivning:
.                              http://www.hotellnyavarvetstudios.se/om-oss/ – Hitta hit
.                              För dig som övernattar: 995 kr/pers/natt
.                              på Nya Varvet Studios, boka på +46 (0)31-857020

Kursspråk:           Engelska

Kostnad:               2 200 kr (moms 550 kr tillkommer)
.                               för- och eftermiddagskaffe ingår

Anmälan:             Maila namn och fakturaadress senast 1 oktober 2015 till
.                               info@gck.nu

Anmälan är bindande.

Ytterligare info:   Kontakta Eva Hellberg info@gck.nu

Vi vänder oss till ungdomar mellan 15-19 år som känner att de kommit på kant med tillvaron och inte vet hur de skall komma vidare.

Kanske upplever ungdomarna att:

 • problemen har börjat ta makten över deras liv?
 • känslor av maktlöshet, förtvivlan, oro eller att de ofta är arga?
 • de vill vidare men vet inte hur?
 • de saknar tilltro till sin egen kraft?
 • de är ensamma och känner sig svikna av de flesta?

Tillsammans

 • stöttar vi varandra att se att det finns olika vägar att gå och att varje människa har en egen kraft att välja sitt liv.
 • hjälper vi varandra att finna hopp och få fatt i våra drömmar om framtiden.
 • kan vi lyssna, uppmuntra och trösta.

Syfte

 • Att motverka isolation och depression hos unga.
 • Att tillsammans med andra få möjlighet att arbeta med sina drömmar om vem man vill bli.
 • Att arbeta med ungdomarnas egna resurser och förutsättningar

Innehåll

Vi arbetar utifrån en narrativ grund som försöker ta tillvara på den unges egna resurser och förmåga till att kunna styra sitt liv.
Vi arbetar med att fokusera på vem man vill vara och hur man vill ha det i relation till andra viktiga människor i ens liv.
Under träffarna kommer vi att arbeta utifrån olika teman som rör livets ”svårigheter” och ”möjligheter”.
Vi arbetar i storgruppen med gemensamma övningar men också i mindre grupper. Vi arbetar med olika medel såsom; samtalsövningar, fysiska övningar.
Vi kommer att arbeta med bild och form och andra kreativa inslag som gruppen kommer överens om. Vi använder oss av kraften i att skapa vägar tillsammans. Fikat är en viktig del i våra sammankomster. Varje deltagare får vara med att ta ansvar för praktiska förberedelser inför våra träffar.

Ansvar/stöd

Det går förstås bra att kontakta oss kursansvariga vid frågor kring kursens innehåll och utformning.
Återkoppling till vårdnadshavare och ansvarig kontaktperson (socialtjänst etc.) görs upp inledningsvis tillsammans med den unge.
Vi kursansvariga kommer följa den unges ”resa” i gruppen och efter hand följa upp hur man tycker att det går.
Vid sista tillfället kommer gruppdeltagarna att få bjuda in valfria personer för att få möjlighet att berätta om sin ”resa”.

Gruppterapeuter
Emma Thorén, Leg. Psykoterapeut
Socionom Jonas Karlsson, Familjeterapeut och Socionom
Båda med lång erfarenhet av arbete med ungdomar.

Vi träffas vid 10 tillfällen, varannan vecka, under två terminer med start ht 2015. Varje tillfälle varar 2,5 timma (inklusive fika).

Plats:            Landeriet Korsvägen (GCK’s lokaler)
Kostnad:      9 000 kr/person
Antal:           Max 10 personer i gruppen
Start:            onsdag 16 september 2015, kl. 16.30 – 19.00
Anmälan görs via info@gck.nu – ange namn, mejladress och fakturaadress Ytterligare info kontakta:
Emma Thorén    0760-811760
Jonas Karlsson  0732-308630

Med lite god vilja kan man ana att våren är på väg. Fåglarna kvittrar mer ljudligt och snödroppar och krokus har slagit ut och redan blommat över. För den som har trädgård är det nog hög tid att börja rensa i rabatter och luckra upp jorden. Kom ihåg att njuta av all natur som finns runt omkring oss i skog och mark, när naturen nu vaknar till liv igen.

Så här i april och påsktid så skickar vi ut årets andra nyhetsbrev för att inspirera och bjuda in till olika spännande aktiviteter som GCK erbjuder.

Fredagen den 6 mars höll GCK ett fullsatt fredagsseminarium om ”Hemmasittare”. Föreläsare var Bodil Johansson från Resursteamet Norra Hisingen i Göteborg.  Bodil är en erfaren socialarbetare som arbetat med hemmasittare länge och har utvecklat ett arbetssätt att nå dessa ungdomar. Seminariet var mycket uppskattat och många intresserade som hade anmält sig fick inte plats. I samarbete med Bodil planerar vi att ha ett fredagsseminarium till i höst, så att de som blev utan plats får möjlighet att komma och ta del av hennes kunskaper och erfarenheter. Håll uppsikt på GCK’s hemsida för nytt datum i höst!

Nästa fredagsseminarium är den 29 maj och då handlar det om Anknytningsbaserad familjeterapi, ABFT. Jennie Ström och Patrik Kärn, familjebehandlare på Västsvenska Mellanvårdsgruppen kommer att presentera ABFT som metod för placerade ungdomar.

11-13 maj håller Scott Miller och Susanne Bargmann i en 3-dagars utbildning i att Handleda i Feedbackstyrt Arbetssätt (FIT Supervision Training)
Det är många anmälda och det finns ännu möjlighet för fler att delta!

Vi vill åter informera om våra seminarier till hösten och först ut är Scott D Miller under två dagar i september med Vad är verksamt i psykosocialt behandlingsarbete? – om kliniska och organisatoriska principer som förbättrar samarbetet med klienten och resultatet av behandlingen.
Näst på tur, i december, kommer Bo Hejlskov Elvén under två dagar att presentera Hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt.

I november erbjuder GCK en kortutbildning i ABFT med Suzanne Levy Ph.D från Philadelphia Childrens Hospital, USA. En Introduktionsdag, två Utbildningsdagar och  en Fördjupningsdag.